mairi-eyes

Illustration: Schoolgirl pointing to her eyes